ZVEZA SLOVENSKIH ČASTNIKOV

OBMOČNO ZDRUŽENJE MARIBOR

Program dela

NAČRT DELA ZA LETO 2019

 

 

                                                                                                                                                                                                          

                             

NAČRT DELA ZA LETO 2019

Načrt dela je izdelan na podlagi smernic predsedstva ZSČ in zajema aktivnosti, ki jih bomo izvajali v OZSČ Maribor samostojno, skupaj z republiško zvezo, v sodelovanju z SV in MORS ter drugimi strukturami (občinami, veteranskimi organizacijami in društvi).

Svojo dejavnost in aktivnost bomo primarno usmerili v :

- vojaško strokovno delo (streljanja, vojaško strokovna predavanja, orientacisjke pohode, oglede vojaških vaj. strokovne ekskurzije)

- družabne dejavnosti (častniški ples, izleti, srečanja članov - pikniki)

- športno rekreativne dejavnosti ( šah, kegljanje, nogomet)

- kulturne dejavnosti (razne proslave, komemoracije)

- informativne dejavnosti (prispevki v medijih, spletne strani, letni sklici Enot)

- krepitvi domoljubja (obeležitev spomina na uporništvo in zgodovinske dogodke ter domovinske zavesti)

- sodelovanje s Slovensko vojsko, MORS, civilnimi strukturami občin, veteranskimi organizacijami in drugimi območnimi oziroma

občinskimi združenji (Novo mesto, Metlika, Nova gorica, Litija, Brežice, Ruše, Sl. Bistrica, Pesnica)

V letu 2019 bo vsa pozornost usmerjena v krepitev vloge in pomena ZSČ, procesu njenega nadaljnega razvoja, reorganizacije in prilagajanja novim razmeram na obrambnem področju. Izboljšati bo potrebno tudi nivo delovanja v temeljnih sredinah t.j. Enotah OZSČ Maribor, zlati tistih, kjer delo ne poteka zadovoljivo, spremljati aktualna dogajanja na obrambno vojaškem področju, utrjevati pripadnost SV in razumevanju njenega poslanstva doma in v mednarodnih mirovnih misijah.

Sodelovanje s SV bo temeljilo na realizaciji nalog iz Letnega načrta sodelovanja med ZSČ in SV za leto 2019 in vojaško-strokovnimi institucijami MORS, prvenstveno z množično udeležbo na predavanjih, posvetih in aktivnostih, ki jih bodo organizirala poveljstva SV.

Posebno pozornost bomo posvetili ažurnosti in ureditvi normativnih aktov OZSČ (spremembi statuta, pravilnikov, ažuriranju članstva (baze podatkov in tekoče evidence) in aktivnostim za pridobitev članstva, še posebej iz vrst pripadnikov SV.

Skrbeli bomo za dobro in redno informiranost članstva (prisotnost v medijih, spletna stran, izdaja glasila Štajerski častnik)

Prizadevali si bomo za ureditev stabilnega financiranja s strani občin Maribor, Duplek, Starše, Hoče-Slivnica, Rače-Fram in Miklavž na Dr. polju.

Detaljne naloge OZSČ Maribor so razvrščena v mesečna obdobja kot sledi:

Zap.

št.

A K T I V N O ST

R o k

Nosilec

Sodeluje

Predvidena udeležba

število članov

JANUAR
1. Udeležba na proslavi “Osankarica 2019” 0.01.2019

MO Maribor, Sl. Bistrica, Ruše

člani OZSČ z družinskimi člani 35-50
2. Letni posvet prijateljskih OZSČ MB, NM, Metlika, Litija, Brežice, Ruše, Sl. Bistrica,Pesnica 18.1.2019 OZSČ Maribor Predsednik in sekretar OZSČ MB, Metlika, Litija, Brežice, Novo mesto, Nova gorice, Ruše, Pesnica, Sl. Bistrica 20
3. Delovni sestanek pri poveljniku 72.br. SV V teku meseca 72.br.SV in predsednik OZSČ Maribor Predsednik, sekretar, podpredsednik, selector nogometne ekipe 4
4. Izpis in pošiljanje položnic za plačilo članarine 2019 Od 10.01. do 31.01.2019 Sekretar, predsednik Zunanji izvajalec 4
FEBRUAR
5. Udeležba na proslavah ob kulturnem prazniku 8. februarju 06.02. do 08.02.2019 MO Maribor, občine Duplek, Starše, Rače-Fram, Hoče-Slivnica, Miklavž Člani z družinskimi člani 70
6. Seja predsedstva OZSČ 28.02.2019 Predsednik, sekretar Člani predsedstva 24
7. Sodelovanje na DP v smučanju “Golte 2019” 03.02.2019 Predsedstvo ZSČ in OZSČ Velenje 1 – 2 ekipi 8
8.

Letni sklici – občinskih in krajevnih Enot

(18 enot)

Od 01.02. do

10.03.2019

Predsedstva Enot Predsednik, sekretar, člani predsedstva OZSČ Martibor 270
9.

Vojaško strokovno predavanje

Seznanitev s pehotno oborožitvijo SV

22.2.ali 12.4.2019

OZSČ Maribor

72-br. SV, CVŠ

Predavatelj SV-ZSČ 100
MAREC
10. Udeležba na LPK ZB NOB, OZVVS, DVD Sever, DVI, DGM Maribor Od 01.03. do 31.03.2019 Veteranske in domoljubne organizacije občine Maribor Predsednik, sekretar ali člani predsedstva 18
11. Udeležba na LPK OZSČ Novo mesto, Metlika, Litija, Brežice, ZSČ – Ig, Ruše, Sl.bistrica, Pesnica Od 01.03.do 31.03.2019 Območna združenja Predsednik, sekretar ali člani predsedstva 16
12. Udeležba na Letni skupščini ZSČ na Igu Predvidoma 09.3.2019 Predsedstvo ZSČ Delegati iz OZSČ 2
13. Izvedba programske konference OZSČ Maribor

22.03.2019

Predsednik, skretar, predsedstvo Delegati iz Enot (43 delegatov) in vabljeni gostje 70
APRIL
14. Udeležba na DP SV v streljanje z PU 7,9 mm

06.04.2019

in 11.05.2019

SV - MORS Članstvo OZSČ Maribor 10 ekip X 4 = 40
15. Streljanje z MKP na strelišču v Melju 18.04.2019 Predsedstvo OZSČ Članstvo OZSČ Maribor, Ruše, Pesnica, Sl. Bistrica 110
16. Udeležba na proslavah ob 27.aprilu – dnevu upora in spominskem dnevu MO Maribor 25. in 26.04.2019 Občine Maribor, Duplek, Starše, Rače-Fram, Hoče-Slivnica, Miklavž Članstvo z družinskimi člani 80
17. Udeležba na Šarhovem pohodu 28.04.2019 Slov. Bistrica, MOM, Ruše, Oplotnica Članstvo z družinskimi člani 20
18. Pohod BOČ 2019 in srečanje častniških organizacij VŠP 27.04.2019 OZSČ Sl. Bistrica, Članstvo z družinskimi člani 50
MAJ
19. Seja predsedstva OZSČ Maribor 10.05.2019 Predsednik, sekretar Člani predsedstva 24
20. Sodelovanje na prireditvah ob dnevu SV – dan odprtih vrat v VGM 15.05.2019 SV; MORS; 72.br.SV, CVŠ Članstvo z družinskimi člani 55
21.

Tekmovanje Triatlon Pekre

- met šolske bombe

- kegljanje

- streljanje z ZP

11.05.2019 Predsedstvo Enote Pekre Članstvo OZSČ Maribor z družinskimi člani 90
22. Ogled vojaške vaje 14.5.2019 72.br.SV Članstvo OZSČ Maribor z družinskimi člani 50
23.

Sodelovanje pri organizaciji in izvedbi prireditev Pekre

-spominski pohod

-nogometna turnir ZSČ

-proslava

18.5.2019

MO Maribor, SV, OZSČ Maribor, OZVVS Maribor,

TD Pekre

Članstvo OZSČ Maribor z družinskimi člani, OZSČ Novo mesto, Metlika, Litija, Brežice, Ruše, S. Bistrica, Pesnica

200
24. Usposabljanje in tekmovanje v streljanju z ZP in met šolske bombe v cilj v Enoti Slivnica 26.05. 2019 OZSČ Maribor Predsedstvo Enote Slivnica Članstvo OZSČ Naribor z družinskimi člani 60
JUNIJ
25.

Organizacija in izvedba šahovskega turnirja

“Malečnik 2019”

06.06.2019 Predsedstvo OZSČ Maribor, predsedstvo Enote Malečnik Posamezni člani in ekipe iz OZSČ Maribor, OZVVS Maribor, PVD Sever, SV, PDRIU 42
26.

“Spominski pohod in tekmovanje – Gustekov pohod”

-      met šolske bombe

-      kegljanje

-      Streljanje z ZP

08.06.2019 Enote Studenci, Limbuš, Pekre Članstvo OZSČ Maribor 100
27. Izvedba orientacijskega pohoda “Duplek 2019”   tekmovanje z MKP in met šolske bombe ob dnevu državnosti in občinskem prazniku 25.06. 2019 OZSČ Maribor Enota Duplek in TD Duplek Članstvo z družinskimi člani OZSČ in TD Duplek 120
28. Udeležba na tekmovanju v streljanju z MKP Brežice

Po načrtu OZSČ Brežica

OZSČ Brežice 2-3 ekipi OZSČ Maribor 10
29. Udeležba na proslavah in prireditvah ob “Dnevu državnosti” po občinah

22.- 25.06.

2019

Občine Maribor, Duplek, Starše, Rače-Fram, Hoče-Slivnica, Miklavž, SV Članstvo z družinskimi člani 90
  JULIJ
30. Udeležba na pohodu “Triglav 2019” in proslava na Kredarici in Rudnem polju Od 06. do 07.07.2019

Republiško predsedstvo ZSČ

Delegacija OZSČ Maribor

10

AVGUST
31. Spust po reki Kolpi

03.08.2019

Ali 10.08.2019

OZSČ Metlika Članstvo z družinskimi člani 50
32. Udeležba na proslavi in pohodu “Vranov let” na Ožbaltu 18.08.2019 OZSČ Ruše Članstvo in družinski člani 12 - 20
SEPTEMBER
33. Seja predsedstva 06.09.2019 Predsednik, sekretar Člani predsedstva 25
34. Srečanje veteranskih in domoljubnih organizacij Maribor

13.09.2019

Ali 20.09.2019

Orgnizacije ZZB NOB Maribor, OZSČ Maribor, OZVVS Maribor, PVD Maribor, društvo GM Maribor, društvo vojnih invalidov Maribor Članstvo in družinski člani 50
35. Tekmovanje – DP SV v streljanju z AP 7,62 mm Po načrtu SV 72-br.SV 2-3 ekipe 10
36. Pohod na Jugovo domačijo v občini Hoče – Slivnica in udeležba na proslavi ob občinskem prazniku 22.09.2019 Enote Hoče, Slivnica in Rače-Fram Članstvo in družinski člani 40
37. Udeležba na proslavi MOM (prenos škofije) 03.09.2018 MOM članstvo 6

OKTOBER

38. Regijsko tekmovanje v streljanju z AP in PI 7,62 mm “Velenik 2019” 12.10.2019 MORS, SV, OZSČ Sl. Bistrica, OZSČ Maribor 3 – 5 ekip 25
39. Udeležba na državnem prvenstvu v streljanju s pištolami “Trbovlje” 06.10.2019 Republiško predsedstvo 2 do 3 ekipi OZSČ Maribor 10
40. Udeležba na proslavi MOM 17.10.2019 MOM članstvo 10
41. Strokona ekskurzija 05.10.2019 ali 12.10.2019 OZSČ Maribor, predsedstvo člani 50
NOVEMBER
42. Izdelava načrta dela in finančnega načrta OZSČ Maribor za leto 2020 in poročila o delu

Do 10.12.

2019

Predsedstvo, predsednik, sekretar Občine Maribor, Duplek, Starše, Rače-Fram, Hoče-Slivnica, Miklavž, predsedstvo ZSČ 5
43. Udeležba na žalnih slovesnostih ob Dnevu mrtvih 31.10. – 01.11.2019 Občine Maribor, Duplek, Starše, Rače-Fram, Hoče-Slivnica, Miklavž Članstvo z družinskimi člani 40
44. Vojaško strokovno predavanje 08.11.2019 OZSČ in SV Članstvo OZSČ Maribor, Ruše, Pesnica, Sl. Bistrica in simpatizerji 100
45. Počastitev spominskega dneva Mestne občine Maribor , generala Maistra in 72.br.SV 22.11.2019 MO Maribor, 72.br.SV Predsedstvo, predsednik, sekretar 35
46. Izdaja glasila Štajerski častnik v pisni obliki in na spletu Do konca novembra Komisija za informiranje Predsednik, sekretar, predsedstvo, članstvo 15
DECEMBER
47. Pohod “Soška fronta 2019” 07.12.2019 OZSČ Nova gorica Članstvo OZSČ 50
48. Seja predsedstva 13.12.2019 Predsednik, sekretar Člani predsedstva 25
SPLOŠNE NALOGE
49. Ažuriranje članske evidence OZSČ Maribor Stalna naloga Kadrovska komisija, predsedstvo, sekretar
50. Seje predsedstva in delovnih teles – komisij 4 x letno oz. po potrebi Predsednik, predsedniki komisij Člani predsedstva in komisij
51.

Sodelovanje s poveljstvi SV

- ogled vojaških vaj

- dan odprtih vrat

- dan SV (72.BR.SV in CVŠ)

- udeležba na strok. predavanjih in tekmovanjih SV

Po letnem načrtu sodelovanja OZSČ, SV, CVŠ

Poveljstvo 72. BR

CVŠ

Predsedstvo, članstvo
52. Objava prispevkov na spletni strain o aktivnostih Stalna naloga Komisija za informiranje Predsedstvo, predsednik, sekretar
53. Sodelovanje z občinami in odbori ZVVS, ZZB NOB, PVD Sever pri izvedbi njihovih programov, seje koordinacijskega odbora veteranskih organizacij Na osnovi dogovorov in vabil Občine Maribor, Duplek, Starše, Rače-Fram, Hoče-Slivnica, Miklavž, predsedstvo združenja Predsednik, predsedstvo OZSČ, predsedstva ENOT, članstvo
54.

Sodelovanje z drugimi območnimi oz. občinskimi združenji (Novo Mesto, Metlika, Litija, Nova gorica, Brežice, Ruše, Sl. Bistrica, Pesnica)

Skozi vso leto

po načrtu sodelovanja

Predsednik, sekretar, predsedstvo Članstvo
55.

Organiziranje športnih tekmovanj v kegljanju, šahu, streljanju z zračno puško,nogometu

Skozi vse leto Komisije za šport in rekreacijo Ekipe in posamezniki iz enot OZSČ
56. Sodelovanje z vojaškim muzejem SV Skozi vse leto Vojaški muzej Člani OZSČ Maribor, predsedstvo
57. Ažuriranje in ureditev normativnih aktov OZSČ Maribor (spremeba statuta, poslovnika, pravilnikov) Skozi vse leto Predsednik, sekretar, komisija za statutarne, kadrovske in administrativne zadeve
58. Udeležba praporščakov na proslavah (lokalnih in državnih) in pogrebnih slovesnostih Skozi vse leto Republiško predsedstvo ZSČ, OZSČ Maribor Praporščaki OZSČ

Sestavni del tega programa je tudi Načrt sodelovanja prijateljskih častniških organizacij Metlike, Brežice, Nove gorice, Litije,   Načrt sodelovanja med OZSČ in 72.br.SV, Načrt sodelovanja z veteranskimi in domoljubnimi organizacijami Maribora.

P.s. Predlog LND za leto 2019 je obravnavan in sprejet na seji predsedstva dne 17.12.2018.V kolikor finančna situacija ne bo omogočala realizacije v celoti, lahko pride do krčenja nekaterih aktivnosti.  

                                                                                                                                Pripravil:                                                                                                                                                                    

                                                                                                                          Predsednik OZSČ  

                                                                                                                               Jožef ŠKOF l.r.