ZVEZA SLOVENSKIH ČASTNIKOV

OBMOČNO ZDRUŽENJE MARIBOR

Program dela

NAČRT DELA ZA LETO 2016

NAČRT DELA ZA LETO 2016

 

 

Načrt dela je izdelan na podlagi smernic predsedstva ZSČ in zajema aktivnosti, ki jih bomo izvajali v OZSČ Maribor samostojno, skupaj z republiško zvezo, v sodelovanju z SV in MORS ter drugimi strukturami (občinami, veteranskimi organizacijami in društvi).

 

Svojo dejavnost in aktivnost bomo primarno usmerili v:

 

- vojaško strokovno delo (streljanja, vojaško strokovna predavanja, orientacisjke pohode, oglede vojaških vaj)

- družabne dejavnosti (častniški ples, strokovni izleti, srečanja članov - pikniki)

- športno rekreativne dejavnosti ( šah, kegljanje, nogomet)

- kulturne dejavnosti (razne proslave, komemoracije)

- informativne dejavnosti (prispevki v medijih, spletne strani, letni sklici Enot)

- krepitvi domoljubja (obeležitev spomina na uporništvo in zgodovinske dogodke ter domovinske zavesti)

- sodelovanje s Slovensko vojsko, MORS, civilnimi strukturami občin, veteranskimi organizacijami in drugimi območnimi oziroma

občinskimi združenji (Novo mesto, Metlika, Nova gorica, Litija, Brežice, Ruše)

V letu 2016 bo vsa pozornost usmerjena v krepitev vloge in pomena ZSČ, procesu njenega nadaljnega razvoja, reorganizacije in prilagajanja novim razmeram na obrambnem področju. Izboljšati bo potrebno tudi nivo delovanja v temeljnih sredinah t.j. Enotah OZSČ Maribor, zlati tistih, kjer delo ne poteka zadovoljivo, spremljati aktualna dogajanja na obrambno vojaškem področju, utrjevati pripadnost SV in razumevanju njenega poslanstva doma in v mednarodnih mirovnih misijah.

Sodelovanje s SV bo temeljilo na realizaciji nalog iz Letnega načrta sodelovanja med ZSČ in SV za leto 2016 in vojaško-strokovnimi institucijami MORS, prvenstveno z množično udeležbo na predavanjih, posvetih in aktivnostih, ki jih bodo organizirala poveljstva SV.

Posebno pozornost bomo posvetili ažurnosti in ureditvi normativnih aktov OZSČ (spremembi statuta, pravilnikov, ažuriranju članstva (baze podatkov in tekoče evidence) in aktivnostim za pridobitev članstva, še posebej iz vrst pripadnikov SV.

Skrbeli bomo za dobro in redno informiranost članstva (prisotnost v medijih, spletna stran)

Prizadevali si bomo za ureditev stabilnega financiranja s strani občin Maribor, Duplek, Starše, Hoče-Slivnica, Rače-Fram in Miklavž na Dr. polju.

 

 

Detaljne naloge OZSČ Maribor so razvrščena v mesečna obdobja kot sledi:

 

Zap.

št.

A K T I V N O ST

R o k

Nosilec

Sodeluje

Predvidena udeležba

število članov

  JANUAR        
1. Udeležba na proslavi “Osankarica 2016” 02.01.2016

MO Maribor

ZB NOB

člani OZSČ z družinskimi člani 28
2. Letni posvet prijateljskih OZSČ MB, NM, Metlika, Litija, Brežice, Ruše, Sl. Bistrica,Pesnica 08.1.2016 OZSČ Maribor Predsednik in sekretar OZSČ MB, Metlika, Litija, Brežice, Novo mesto, Nova gorice, Ruše, Pesnica, Sl. bistrica 18
3. Izpis in pošiljanje položnic za plačilo članarine 2016 Od 10.01. do 31.01.2016 Sekretar, predsednik Zunanji izvajalec 4
  FEBRUAR        
4. Udeležba na proslavah ob kulturnem prazniku 06.02.2016 MO Maribor, občine Duplek, STARŠE, Rače-Fram, Hoče-Slivnica, Miklavž Člani z družinskimi člani 65
5. Izvedba častniškega plesa 27.02.2016 OZSČ Maribor Člani z družinskimi člani 150
6. Seja predsedstva OZSČ 26.02.2015 Predsednik, sekretar Člani predsedstva 20
7. Sodelovanje na DP v smučanju “Golte 2016” Po načrtu organizatorja Predsedstvo ZSČ in OZSČ Velenje 1 – 2 ekipi 8
8.

Letni sklici – konference občinskih in krajevnih Enot

(18 enot)

Od 10.02. do

05.03.2016

Predsedstva Enot Predsednik, sekretar, člani predsedstva OZSČ Martibor 270
9. Vojaško strokovno predavanje 19.2.2016 OZSČ Maribor Predavatelj SV-ZSČ 100
  MAREC        
10. Udeležba na LPK ZB NOB, OZVVS, DVD Sever in drugih društev Od 01.03. do 31.03.2016 Društvo in veteranske organizacije občine Maribor Predsednik, sekretar ali člani predsedstva 18
11. Udeležba na LPK OZSČ Novo mesto, Metlika, Litija, Brežice, ZSČ – Ig, Ruše, Sl.bistrica, Pesnica Od 01.03.do 31.03.2016 Območna združenja Predsednik, sekretar ali člani predsedstva 16
12. Izvedba Programske konference OZSČ Maribor

18.03.2016

Predsednik, skretar, predsedstvo Delegati iz Enot (43 delegatov) in vabljeni gostje 70
  APRIL        
13. Streljanje z AP 7,62 mm in Pi 7,62 mm 23.4.2016 Predsedstvo OZSČ Članstvo in družinski člani 120
14. Udeležba na proslavah ob 27.aprilu – dnevu upora in spominskem dnevu MO Maribor 25. in 26.04.2016 Občine Maribor, Duplek, Starše, Rače-Fram, Hoče-Slivnica, Miklavž Članstvo z družinskimi člani 55
15. Šarhov pohod 23.04.2016 Slov. Bistrica Članstvo z družinskimi člani 24
  MAJ        
16. Seja predsedstva OZSČ Maribor 13.05.2016 Predsednik, sekretar Člani predsedstva 24
17. Sodelovanje na prireditvah ob dnevu SV 14.05.2016 SV; MORS; 72.br.SV, PDRIU Članstvo z družinskimi člani 35
18. Tekmovanje Triatlon Pekre 13.05.2016 Predsedstvo Enote Pekre Članstvo z družinskimi člani 55
19.

Sodelovanje pri organizaciji in izvedbi prireditev Pekre

-spominski pohod

-nogometna tekma

-proslava

21.5.2016

MO Maribor, SV, OZSČ Maribor, OZVVS Maribor,

TD Pekre

Članstvo OZSČ Maribor z družinskimi člani, OZSČ Novo mesto, Metlika, Litija, Brežice, Ruše, S. Bistrica, Pesnica 260
20. Usposabljanje v Enoti Slivnica 29.05.2016 Predsedstvo Enote Slivnica Članstvo z družinskimi člani 60
  JUNIJ        
21.

Organizacija in izvedba šahovskega turnirja

“Malečnik 2016”

02.06.2016 Predsedstvo OZSČ Maribor, predsedstvo Enote Malečnik Posamezni člani in ekipe iz OZSČ Maribor, OZVVS Maribor, PVD Sever, SV, PDRIU 36
22.

Strokovna ekskurzija “Vipava”

11.6.2016 predsedstvo Članstvo z družinskimi člani 50
23. Izvedba orientacijskega pohoda “Duplek 2016” in obeležitev 25. Obletnice državnosti 25.06. 2016 OZSČ Maribor Enota Duplek in TD Duplek Članstvo z družinskimi člani 90
24. Streljanje z MKP - Brežice

Po načrtu OZSČ Brežica

OZSČ Brežice 2-3 ekipi 10
25. Udeležba na proslavi in prireditvah ob “Dnevu državnosti” po občinah

22.- 25.06.

2016

Občine Maribor, Duplek, Starše, Rače-Fram, Hoče-Slivnica, Miklavž, SV Članstvo z družinskimi člani 70
  JULIJ        
26. Srečanje veteranskih organizacij Maribor - Pekre 10.09.2016 Organizacije ZZB NOB Maribor, OZSČ Maribor, OZVVS Maribor, PVD Sever, Društvo GM, Društvo vojnih invalidov Maribor Članstvo z družinskimi člani 50
27. Udeležba na pohodu “Triglav 2016” in proslavah na Kredarici in Rudnem polju Od 08. do 10.07.2016

Republiško predsedstvo

Delegacija OZSČ Maribor

7

  AVGUST        
28. Spust po reki Kolpi

06.08.2016

OZSČ Metlika Članstvo z družinskimi člani 50
29. Udeležba na proslavi in pohodu “Vranov let” 21.08.2016 OZSČ Ruše Članstvo in družinski člani 30
  SEPTEMBER        
30. Seja predsedstva 08.09.2016 Predsednik, sekretar Člani predsedstva 25
31. Srečanje prijateljskih častniških organizacij “Gustekov pohod” 03.09.2016 Enote Pekre, Limbuš, Studenci Članstvo in družinski člani 150
32. Ogled sejma “Sodobna obramba” v Gornji radgoni 23.09.2016 Uprava za obrambo Maribor

Spremstvo na avtobusih člani predsedstva

članstvo

50
33. Pohod na Jugovo domačijov občini Hoče - Slivnica 18 ali 24..09.2016 Enote Hoče, Slivnica in Rače-Fram Članstvo in družinski člani 60
  OKTOBER        
34. Streljanje z AP 7,62 mm in Pi 7,62 mm oktober Predsedstvo OZSČ Članstvo in družinski člani 120
35. Regijsko tekmovanje v streljanju z AP in PI 7,62 mm “Velenik 2016” 08.10.216 Komisija za šport 2 ekipi OZSČ 8
36. Udeležba na državnem prvenstvu v streljanju s pištolami “Trbovlje” 15. in 22.10.2016 Republiško predsedstvo 1 do 2 ekipi OZSČ Maribor 10
  NOVEMBER        
37. Izdelava načrta dela in finančnega načrta OZSČ Maribor za leto 2017

Do 10.12.

2016

Predsedstvo, predsednik, sekretar Občine Maribor, Duplek, Starše, Rače-Fram, Hoče-Slivnica, Miklavž 25
38. Udeležba na žalnih slovesnostih ob Dnevu mrtvih 31.10. – 01.11.2016 Občine Maribor, Duplek, Starše, Rače-Fram, Hoče-Slivnica, Miklavž Članstvo z družinskimi člani 40
39. Vojaško strokovno predavanje 12.11.2016 OZSČ in SV Članstvo in simpatizerji 110
40.

Počastitev spominskega dneva Mestne občine Maribor , generala Maistra in 72.br.SV

22.11.2016 MO Maribor, 72.br.SV Predsedstvo, predsednik, sekretar 45
41. Izdaja glasila Štajerski častnik v pisni obliki Do konca novembra Komisija za informiranje Predsednik, sekretar, predsedstvo, članstvo 20
  DECEMBER        
42. Pohod “Soška fronta 2016” 03.12.2016 OZSČ Nova gorica predsedstvo 50
43. Seja predsedstva 15.12.2016 Predsednik, sekretar Člani predsedstva 25
  SPLOŠNE NALOGE        
44. Ažuriranje članske evidence OZSČ Maribor Stalna naloga Kadrovska komisija, predsedstvo, sekretar Uprava za obrambo MB Izpostava Maribor  
45. Seje predsedstva in delovnih teles – komisij 4 x letno oz. po potrebi Predsednik, predsedniki komisij Člani predsedstva in komisij  
46.

Sodelovanje s poveljstvi SV

- ogled vojaških vaj

- dan odprtih vrat

- dan SV (72.br.SV in PDRIU)

Po letnem načrtu sodelovanja OZSČ, SV, CVŠ

Poveljstvo 72. BR

CVŠ

Predsedstvo, članstvo  
47. Objava prispevkov na spletni strani Stalna naloga Komisija za informiranje Predsedstvo, predsednik, sekretar  
48. Sodelovanje z občinami in odbori ZVVS, ZZB NOB, PVD Sever pri izvedbi njihovih programov, seje koordinacijskega odbora veteranskih organizacij Na osnovi dogovorov in vabil Občine Maribor, Duplek, Starše, Rače-Fram, Hoče-Slivnica, Miklavž, predsedstvo združenja Predsednik, predsedstvo OZSČ, predsedstva ENOT, članstvo  
49.

Sodelovanje z drugimi območnimi oz. občinskimi združenji (Novo Mesto, Metlika, Litija, Nova gorica, Brežice, Ruše, Sl. Bistrica, Pesnica)

Skozi vso leto

po načrtu sodelovanja

Predsednik, sekretar, predsedstvo Članstvo  
50.

Organiziranje športnih tekmovanj v kegljanju, šahu, streljanju z zračno puško,nogometu

Skozi vse leto Komisije za šport in rekreacijo Ekipe in posamezniki iz enot OZSČ  
51. Sodelovanje z vojaškim muzejem CVŠ Skozi vse leto Vojaški muzej Člani OZSČ Maribor, predsedstvo  
52. Ažuriranje in ureditev normativnih aktov OZSČ Maribor (spremeba statuta, poslovnika, pravilnikov) Skozi vse leto Predsednik, sekretar, komisija za statutarne, kadrovske in administrativne zadeve    
53. Udeležba praporščakov na proslavah (lokalnih in državnih) in pogrebnih slovesnostih Skozi vse leto Republiško predsedstvo ZSČ, OZSČ Maribor Praporščaki OZSČ  
54. Organizacija predavanja “Osamosvojitvena vojna 1991 in bojne aktivnosti enot TO VSP” Po dogovoru z 72. Br. SV in CVŠ OZSČ Maribor, OZVVS Maribor Pripadniki stalne sestave 72. br. SV in CVŠ  

 

Sestavni del tega programa je tudi Načrt sodelovanja prijateljskih častniških organizacij Načrt sodelovanja med OZSČ in 72.br.SV. Načrt sodelovanja z veteranskimi organizacijami in podpisnicami domoljubnih organizacij Maribora.

P.s. Predlog LND za leto 2016 je obravnavan in sprejet na seji predsedstva dne 11.12.2015, potrjen pa na Letni volilni programski konferenci marca 2016.V kolikor finančna situacija ne bo omogočala realizacije v celoti, lahko pride do krčenja nekaterih aktivnosti.  

                                                                                                                                 Pripravil:                                                                                                                                                                      

                                                                                                                           Predsednik OZSČ  

                                                                                                                              Jožef ŠKOF l.r.